Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna hufca jest organem kontrolnym hufca, odpowiedzialnym przed zjazdem hufca. Komisja rewizyjna hufca:

  • czuwa nad zgodnością działania komendy hufca i komendanta oraz jednostek organizacyjnych hufca ze Statutem ZHP i przepisami prawa,
  • sprawuje kontrolę nad działalnością gospodarczą i finansową jednostek organizacyjnych i władz hufca pod względem legalności, rzetelności, gospodarności i celowości,
  • ocenia realizację programu rozwoju hufca,
  • przedstawia komendzie hufca informacje, zalecenia i wnioski.

Kontakt: rewizyjna@zywiec.zhp.pl


Skład osobowy Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący
hm. Wiesław Tomiczek

Zastępca przewodniczącego
pwd. Aleksandra Sadowska

Członek komisji
phm. Norbert Wilas