Hufcowa Kapituła Naramiennika Wędrowniczego

fot. Agnieszka Madetko-KurczabHufcowa Kapituła Naramiennika Wędrowniczego jest organem hufca, który zajmuje się prowadzeniem próby na naramiennik wędrowniczy. Posiadanie naramiennika wędrowniczego jest wymagane do otwarcia próby na stopień Harcerki Orlej/Harcerza Orlego. Próbę może otworzyć harcerka/harcerz, który maksymalnie za 6 miesięcy kończy 16 lat.


Posiedzenia Kapituły odbywają się co najmniej raz na 3 miesiące oraz zwoływane są w dodatkowym terminie na prośbę zainteresowanego. Prośbę o wyznaczenie terminu posiedzenia można zgłaszać mailowo na adres hknw@zywiec.zhp.pl. Termin podawany jest do publicznej wiadomości w obszarze “Nadchodzące wydarzenia”. Po wyznaczeniu terminu, osoba otwierająca próbę na naramiennik wędrowniczy, musi znaleźć jej opiekuna. Może nią być osoba, która ma pozytywnie zamkniętą próbę na naramiennik. Z opiekunem harcerz układa indywidualny program swojej próby. Na 3 dni przed posiedzeniem Kapituły należy przesłać wypełniony formularz próby na adres mailowy HKNW. Na posiedzenie harcerz stawia się wraz z opiekunem oraz z wnioskiem o otwarcie próby i jej kartą, które dostępne są tutaj. Treść zadań może być zmieniona w trakcie trwania próby na pisemny wniosek harcerza, jednak wymaga to zgody Kapituły. Próba trwa maksymalnie 6 miesięcy, jednak na pisemny wniosek harcerki/harcerza może być przedłużona, lecz działanie takie jest analogiczne jak w przypadku zmiany zadań. W celu zamknięcia próby, harcerka/harcerz stawia się na posiedzenie wraz ze swoim opiekunem, z dokumentacją jej przebiegu i wnioskiem o jej zamknięcie dostępnym tutaj.

Po pozytywnym zamknięciu próby opiekun uroczyście nadaje swojemu podopiecznemu naramiennik wędrowniczy. W przypadku negatywnego zamknięcia próby, kolejną można otworzyć po upływie 6 miesięcy.

Tryb postępowania przed Hufcową Kapitułą Naramiennika Wędrowniczego i przepisy regulujące jej działanie opisane są w Regulaminie Hufcowej Kapituły Naramiennika Wędrowniczego.

Kontakt: hknw@zywiec.zhp.pl


Skład osobowy Hufcowej Kapituły Naramiennika Wędrowniczego

Przewodniczący
pwd. Aleksandra Janitek HO

Zastępca przewodniczącego
pwd. Gabriela Kliś HO

Sekretarz
pwd. Bartosz Weiss HO