Hufcowa Kapituła Naramiennika Wędrowniczego

Hufcowa Kapituła Naramiennika Wędrowniczego jest organem hufca, który zajmuje się prowadzeniem próby na naramiennik wędrowniczy. Posiadanie naramiennika wędrowniczego jest wymagane do otwarcia próby na stopień Harcerki Orlej/Harcerza Orlego. Próbę może otworzyć harcerka/harcerz, który maksymalnie za 6 miesięcy kończy 16 lat.


Posiedzenia Kapituły odbywają się co najmniej raz na 3 miesiące oraz zwoływane są w dodatkowym terminie na prośbę zainteresowanego. Prośbę o wyznaczenie terminu posiedzenia można zgłaszać mailowo na adres hknw@zywiec.zhp.pl. Termin podawany jest do publicznej wiadomości w obszarze “Nadchodzące wydarzenia”. Po wyznaczeniu terminu, osoba otwierająca próbę na naramiennik wędrowniczy, musi znaleźć jej opiekuna. Może nią być osoba, która ma pozytywnie zamkniętą próbę na naramiennik. Z opiekunem harcerz układa indywidualny program swojej próby. Na 3 dni przed posiedzeniem Kapituły należy przesłać wypełniony formularz próby na adres mailowy HKNW. Na posiedzenie harcerz stawia się wraz z opiekunem oraz z wnioskiem o otwarcie próby i jej kartą, które dostępne są tutaj. Treść zadań może być zmieniona w trakcie trwania próby na pisemny wniosek harcerza, jednak wymaga to zgody Kapituły. Próba trwa maksymalnie 6 miesięcy, jednak na pisemny wniosek harcerki/harcerza może być przedłużona, lecz działanie takie jest analogiczne jak w przypadku zmiany zadań. W celu zamknięcia próby, harcerka/harcerz stawia się na posiedzenie wraz ze swoim opiekunem, z dokumentacją jej przebiegu i wnioskiem o jej zamknięcie dostępnym tutaj.

Po pozytywnym zamknięciu próby opiekun uroczyście nadaje swojemu podopiecznemu naramiennik wędrowniczy. W przypadku negatywnego zamknięcia próby, kolejną można otworzyć po upływie 6 miesięcy.

Tryb postępowania przed Hufcową Kapitułą Naramiennika Wędrowniczego i przepisy regulujące jej działanie opisane są w Regulaminie Hufcowej Kapituły Naramiennika Wędrowniczego.

Kontakt: hknw@zywiec.zhp.pl


Skład osobowy Hufcowej Kapituły Naramiennika Wędrowniczego

 

Przewodniczący

pwd. Aleksandra Janitek HO

 

Zastępca przewodniczącego

pwd. Gabriela Kliś

 

Sekretarz

pwd. Bartosz Weiss