e-Karta biwaku

Plan biwaku/wycieczki

Lista uczestników

Preliminarz biwaku

Skan polisy ubezpieczeniowej


Skan i numer polisy, oraz nazwa towarzystwa ubezpieczeniowego mogą zostać dosłane najpóźniej 3 dni przed biwakiem.


  1. z należytą uwagą i zrozumieniem zapoznałem/am się z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa życia i zdrowia dzieci i młodzieży

  2. zobowiązuję się do przestrzegania i stosowania zawartych w tych przepisach wskazówek, w czasie pełnienia przeze mnie obowiązków na biwaku/wycieczce

  3. uzyskałem/am pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na uczestnictwo dzieci w biwaku.