Decyzje Zjazdu Sprawozdawczego

Na zjeździe pojawiło się 17 instruktorów z prawem do głosowania. Z ręki Chorągwi Śląskiej mieliśmy zaszczyt gościć dh Teresę Ceremugę, która w imieniu komendantki Chorągwi przedstawiła ocenę pracy hufca. Zjazd rozpoczął się wprowadzeniem Sztandaru Hufca. Następnie przedstawiane były sprawozdania Komendy Hufca, Komisji Rewizyjnej oraz ocena Komendantki Chorągwi. W dalszej kolejności odbyła się dyskusja na tematy poruszone w odczytanych sprawozdaniach, mająca na celu poprawę pewnych aspektów działania. Zjazd, decyzją większości głosów, udzielił absolutorium Komendzie Hufca oraz przyjął sprawozdania Komendy i Komisji Rewizyjnej. Na końcu instruktorzy zawiązali krąg.

Dziękujemy harcerzom z 15 RDW “Nieśmiertelni”, 16 WDH “Słoneczni”, 21 WDH “Myśliwi” oraz 24 WDH “Dobre Duchy” za pomoc przy organizacji zjazdu.