Zjazd Sprawozdawczy Hufca

W dniu 4 listopada 2017 r. o godz. 10:00 w Domu Harcerza w Żywcu (Rynek 22) odbędzie się Zjazd Sprawozdawczy Hufca ZHP Żywiec. Do udziału w Zjeździe uprawnieni są:

 • instruktorzy
 • osoby pełniące funkcje instruktorskie
 • przyboczni posiadający stopień instruktorski

Zjazd Sprawozdawczy Hufca odbywa się w połowie czteroletniej kadencji (od zjazdu zwykłego do zjazdu zwykłego hufca). Podstawowym zadaniem zjazdu jest ocena realizacji Uchwał Zjazdu Zwykłego, działalności hufca i jego władz od ostatniego Zjazdu Zwykłego.

Najpóźniej na 14 dni przed terminem zjazdu powinny być przekazane uczestnikom zjazdu:

 • informacja o miejscu i godzinie rozpoczęcia zjazdu
 • proponowany porządek i regulamin obrad zjazdu
 • sprawozdanie komendy hufca za okres od ostatniego Zjazdu Zwykłego (nawet, jeżeli w międzyczasie zmieniły się władze hufca)
 • sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 • sprawozdanie Sądu Harcerskiego (jeżeli był wybrany)

Wszystkie te materiały muszą być przekazane uczestnikom zjazdu osobiście, wysłane pocztą w formie pisemnej (papierowej) lub przekazane w formie elektronicznej. Za terminowe przekazanie materiałów uczestnikom zjazdu odpowiada komendant hufca.

Podczas Zjazdu Sprawozdawczego po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Komendy Hufca, oceną Komendy Chorągwi i opinią Komisji Rewizyjnej, na wniosek tej ostatniej udzielamy absolutorium Komendantowi Hufca i wszystkim członkom Komendy Hufca (głosując nad każdym osobno) za okres od ostatniego Zjazdu zwykłego (absolutorium udzielamy wszystkim członkom Komendy Hufca, nawet, jeżeli w trakcie kadencji zrezygnowali z funkcji, a nawet w przypadku zmiany całej komendy).

Żeby przedstawić pełen zakres działalności Hufca i Komendy Hufca sprawozdanie powinno zawierać następujące elementy:

 • ogólna charakterystyka Hufca (miejsce działania, środowiska harcerskie, działające zespoły, władze hufca)
 • organizacja i zarządzanie (praca Komendy Hufca – posiedzenia i tematyka, rozkazy, reprezentowanie na zewnątrz i współpraca zewnętrzna, stan liczbowy kadry i drużyn, wykaz działających drużyn, rozwiązanie i powołanie drużyn, zmiany na funkcji drużynowego,
 • kadra instruktorska (działalność Zespołu Kadry Kształcącej – szkolenia, działalność Komisji Stopni instruktorskich – realizacja prób, udział w szkoleniach zewnętrznych, dane o kadrze instruktorskiej – odejścia, nowi instruktorzy,
 • wsparcie programowe drużyn (działalność namiestnictw i innych zespołów – każdy z osobna, organizowane imprezy, udział w imprezach zewnętrznych)
 • działalność finansowa i gospodarcza (sprawozdanie finansowe przychodów i wydatków, wykorzystanie składek i środków z 1 %, odbudowa bazy sprzętowej, działalność bazy obozowej-ośrodka, prace gospodarcze w hufcu, ocena działalności finansowej drużyn i innych jednostek w Hufcu,
 • Harcerska Akcja Letnia i Zimowa – zorganizowane formy wypoczynku, ich atrakcyjność, miejsca, komendanci, ilość uczestników,
 • współpraca z władzami samorządowymi i środowiskiem,
 • stan realizacji uchwał Zjazdu Zwyczajnego Hufca.