Hufcowa Kapituła Naramiennika Wędrowniczego

Hufcowa Kapituła Naramiennika Wędrowniczego jest organem hufca, który zajmuje się otwieraniem i zamykaniem próby na naramiennik wędrowniczy. Posiadanie naramiennika wędrowniczego jest wymagane do rozpoczęcia próby na stopień Harcerki Orlej/Harcerza Orlego. Próbę może otworzyć harcerka/harcerz, który maksymalnie za 6 miesięcy kończy 16 lat.


Posiedzenia Kapituły odbywają się co najmniej raz na 3 miesiące oraz zwoływane są w dodatkowym terminie na prośbę zainteresowanego. Prośbę o wyznaczenie terminu posiedzenia można zgłaszać mailowo na adres hknw@zywiec.zhp.pl . Termin podawany jest do publicznej wiadomości w obszarze „Nadchodzące wydarzenia”. Po wyznaczeniu terminu, osoba otwierająca próbę na naramiennik wędrowniczy, musi znaleźć opiekuna swojej próby. Może nią być osoba, która ma pozytywnie zamkniętą próbę na naramiennik. Z opiekunem harcerz układa indywidualny program swojej próby. Na 3 dni przed posiedzeniem Kapituły należy przesłać wypełniony formularz próby na adres podany powyżej. Na posiedzenie kapituły harcerz stawia się wraz z opiekunem oraz z wnioskiem o otwarcie próby i formularzem próby, które dostępne są tutaj. Treść zadań może być zmieniona w trakcie trwania próby na pisemny wniosek harcerza, jednak wymaga to zgody Kapituły. Próba trwa maksymalnie 6 miesięcy, jednak na pisemny wniosek harcerki/harcerza może być przedłużona, lecz działanie takie jest analogiczne jak w przypadku zmiany zadań. W celu zamknięcia próby, harcerka/harcerz stawia się na posiedzenie wraz ze swoim opiekunem, z dokumentacją przebiegu swojej próby i wnioskiem o jej zamknięcie dostępnym tutaj .

Po pozytywnym zamknięciu próby opiekun uroczyście nadaje swojemu podopiecznemu naramiennik wędrowniczy. W przypadku negatywnego zamknięcia próby, kolejną można otworzyć po upływie 6 miesięcy.

Tryb postępowania przed Hufcową Kapitułą Naramiennika Wędrowniczego i przepisy regulujące jej działanie opisane są w Regulaminie Hufcowej Kapituły Naramiennika Wędrowniczego.


Skład osobowy Hufcowej Kapituły Naramiennika Wędrowniczego

 

Przewodniczący

sam. Aleksandra Janitek

 

Zastępca przewodniczącego

sam. Gabriela Kliś

 

Sekretarz

ćw. Bartosz Weiss